9 / 100

đội ngũ lãnh đạo

NGUYỄN TRỌNG LONG

Founder & Chủ tịch HĐQT

ntlong@salasmarthome.com
0985.867.768

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN

Co-Founder & Giám đốc tài chính

uyenng@salasmarthome.com
0383.867.768

TRẦN TÔ NY

CEO

tny98@salasmarthome.com

0353.140.909

LƯU ĐỨC TÀI

Giám đốc công nghệ 

luduta@salasmarthome.com
0867.768.950