đội ngũ lãnh đạo

NGUYỄN TRỌNG LONG

Founder & Tổng giám đốc

ntlong@salasmarthome.com
0985.867.768

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN

Giám đốc tài chính

uyenng@salasmarthome.com
0383.867.768

TRẦN TÔ NY

CEO

tny98@salasmarthome.com

0353.140.909