đội ngũ lãnh đạo

NGUYỄN TRỌNG LONG

Founder & Tổng giám đốc

[email protected]
0985.867.768

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN

Giám đốc tài chính

[email protected]
0383.867.768

TRẦN TÔ NY

CEO

[email protected]

0353.140.909